top of page

תכנון פנסיוני

השוואת קרנות פנסיה

קרן פנסיה, היא מכשיר לחיסכון פנסיוני שנועד לשלם לנו החוסכים משכורת חודשית (פנסיה) שתחליף את הכנסה שיש לנו היום מעבודה. הקרן תשלם לנו משכורת, קצבה חודשית, במקרה של אבדן כושר עבודה. תשלם קצבה חודשית לשאירים שלנו במקרה של מוות וכמובן תשלם לנו קצבה חודשית, בגיל פרישה.

מטריה ביטוחית

קרן הפנסיה הוא מוצר חיסכון נהדר לגיל פרישה, אחד החסרונות הבולטים שלו הוא במקרה של אבדן כושר עבודה , שם החוסך יכול להישאר מעט חשוף. יתכן מצב שהחוסך יגיע למצב של אבדן כושר עבודה, אך תביעתו תידחה עקב הגדרת עיסוק, תקופת הכשרה או קבלת פיצוי מגורם אחר.

קופת גמל קצבתית

קופת גמל הינה מכשיר חיסכון פנסיוני לטווח ארוך שמטרתו לחסוך כספים לתקופת הפרישה. הכספים מנוהלים על ידי מחלקת ההשקעות של חברות הביטוח או בתי ההשקעות וניתן להשקיעם במסלולי השקעה מגוונים לפי בחירתכם

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא תכנית חיסכון, פטורה ממס, לתקופה של 6 שנים ויותר, כלומר חיסכון לטווח בינוני (למעט מימוש הקרן לצורך השתלמות). הקרן מיועדת לשכירים ולעצמאים ומאפשרת ליהנות מהטבות מס ייחודיות לצד ניהול השקעות מקצועי בשוק ההון. הכספים בקרן הופכים לנזילים לאחר 6 שנות חיסכון וניתנים למשיכה לכל מטרה בסכום הוני פטור ממס רווח הון (עבור הפקדות עד התקרה המוטבת).

bottom of page