top of page

ביטוח משכנתא הוא חובה לכן הכרחי לבצע השוואה נכונה, מטרתו היא להגן על הסיכון שהבנק נוטל על עצמו בעת נתינת ההלואה, הבנק רוצה לוודא שיקבל את הכסף שלו בכל תרחיש, לא ניתן לקחת משכנתא מבלי להציג לבנק ביטוח בתוקף.
בעבר היה נהוג לקחת משכנתא דרך הבנקים , כיום חברות הביטוח מציעות תנאים ומחירים אטרקטיביים והן הפכו לשחקן המשמעותי בתחום המשכנתאות .

ביטוח משכנתא מתחלק לשני חלקים:
ביטוח חיים למשכנתא – בעת לקיחת משכנתא החוק מחייב את הלווים לעשות ביטוח חיים, הנותן לבנקים הגנה מפני הפסקת תשלומי ההלוואה.
סכום הפיצוי שנדרש לרכוש במקרה מוות יהיה בגובה הלוואה שנלקחה.
המוטב הבלתי חוזר (מוטב שלא ניתן להחליפו ללא אישורו ) יהיה הבנק ממנו נלקחה ההלוואה.
במידה ולאחר החזר ההלוואה לבנק תישאר יתרה , המוטבים של המבוטח יקבלו אותה.

ביטוח מבנה למשכנתא- בנוסף לביטוח החיים למשכנתא, החוק מחייב לעשות ביטוח מבנה לנכס ולחלקים הצמודים לו.
ביטוח מבנה למשכנתא נועד להבטיח לבנק החזר של כספי ההלוואה במקרה בו נפגעת יכולתו של הלווה להחזיר את ההלוואה, או במקרה של נזק משמעותי הנגרם לנכס או לחלקים הצמודים לו ופוגע בערכו. הנזק יכול להיגרם כתוצאה מרעידת אדמה, תאונה, שריפה, שטפונות וכו'.
פוליסת ביטוח מבנה למשכנתא מכסה את עלות החזרי המשכנתא הנותרים ואת עלויות שיקום הנכס, כאשר הנכס עצמו נותר בבעלות הלווה.
נדרש לרכוש את פוליסות המבנה רק כאשר הנכס בנוי .
חשוב לציין, ביטוח מבנה למשכנתא אינו כולל בתוכו ביטוח תכולה המכסה נזקים אשר נגרמו לרכוש בתוך הבית או גניבת רכוש לחלופין, ביטוח רכוש איננו חובה וניתן לרכוש אותו בנפרד.

ביטוח משכנתא

bottom of page