top of page

ביטוח אבדן כושר עבודה נועד לתת פיצוי כספי חודשי במקרה של הגדרת אבדן כושר עבודה חלקי או מלא כתוצאה מתאונה או מחלה.
המטרה היא לשמור על רמת החיים של המשפחה גם במקרה ואחד מהמפרנסים מאבד את יכול ההשתכרות שלו . מי זכאי לפיצוי? אדם שאינו יכול לעבוד בעיסוק שעסק טרם מקרה התאונה/מחלה ובנוסף , אינו יכול לעסוק בכל עיסוק סביר אחר התואם את ניסיונו הכשרתו והשכלתו. אדם שהוגדר לו לפחות 25% נכות באופן זמני או מלא, הפיצוי המקסימלי יהיה 75% מהשכר המבוטח, שיעור הפיצוי יהיה בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו. הביטוח מעניק פיצוי לאחר תקופת המתנה של שלושה חודשים ועד תום תקופת הביטוח שנקבע במועד ההצטרפות.

ביטוח אובדן כושר ועבודה

bottom of page