top of page

ניהול פיננסי

גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא מוצר חיסכון חדש שהושק על ידי משרד האוצר. הקופה ניתנת למשיכה בכל עת ומאפשרת חיסכון לכל מטרה. משיכת הכספים כקצבה בעת פרישה מקנה לחוסך פטור ממס רווחי הון.

פוליסת חיסכון

פוליסת חיסכון הינה תיק השקעות המנוהל על ידי חברות הביטוח המובילות ומשקיעה במגוון מסלולים המושקעים בשוק ההון וכן בנכסים בלתי סחירים, כל זאת במטרה לייצר תשואה עודפת לאורך שנים אל מול חסכונות בנקאיים.

תיקון 190 - תכנון לפרישה

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נועד להפקיד אל קופות הגמל כסף פנוי מחשבון העו"ש, מהפק"מים ומתיקי ההשקעות

bottom of page