top of page

מטריה ביטוחית

קרן הפנסיה הוא מוצר חיסכון נהדר לגיל פרישה, אחד החסרונות הבולטים שלו הוא במקרה של אבדן כושר עבודה , שם החוסך יכול להישאר מעט חשוף. יתכן מצב שהחוסך יגיע למצב של אבדן כושר עבודה, אך תביעתו תידחה עקב הגדרת עיסוק, תקופת הכשרה או קבלת פיצוי מגורם אחר. המטרה של מטרייה ביטוחית היא לשדרג את הכיסויים שמספקת קרן הפנסיה ולספק מענה לצרכים נוספים שעשויים להתעורר עקב פגיעה משמעותית במבוטח. המטרה המרכזית של המטרייה הביטוחית – הגדרת עיסוק ספציפי:
○ מתן פיצוי במקרים בהם החוסך אינו יכול להמשיך לעבוד בתחום עבודתו הספציפי, גם אם יש לו יכולת לעבוד ולהתפרנס בתחום עיסוק אחר. לכן, אם יוחלט לדחות את תביעת הביטוח ניתן להפעיל את כיסוי המטרייה הביטוחית והמבוטח יהיה זכאי לפיצויים שהוגדרו בעת חתימת החוזה.
○ בנוסף , ניתן לרכוש כיסוי של "ביטול תקופת הכשרה" , תקופה שעלולה להגיע לפרק זמן של חמש שנים בה החוסך אינו מכוסה בגין שינוי במצב הרפואי מה שמשאיר אותו חשוף בתקופה זו. במצב כזה, ניתן להפעיל את המטרייה הביטוחית שנותנת מענה במקרים בהן יש דחייה של התביעה ע"י קרן הפנסיה. כיסוי נוסף שניתן לרכוש במסגרת זו הוא "קיזוז פיצויים מגורם ממשלתי".
בקרן הפנסיה קיימים חמישה מקרים בהם מתבצע קיזוז מול גורמים ממשלתיים, כלומר שאין כפל פיצוי ,באפשרות החוסך לרכוש הרחבה במסגרת המטרייה הביטוחית לביטול קיזוז זה כך שבמקרה של אירוע ביטוחי תשלם הפוליסה קצבה מלא ללא תלות בגורם הממשלתי.

bottom of page