top of page

קופת גמל קצבתית

מהי קופת גמל לקצבה?קופת גמל לקצבה החל משנת 2008 מתחלקת לשני קופות: קופת גמל משלמת לקצבה וקופת גמל לא משלמת לקצבה. קופת גמל לקצבה היא קופה בה נצבר סכום אשר מופרש אליו מדי חודש או שנה סכום כזה או אחר מטעם המעביד ומטעמכם בהתאם לגובה המשכורת. כאשר מדובר על עצמאי יהיה הוא חייב להפריש באופן עצמאי לקופת הגמל לקצבה (בדרך כלל על בסיס שנתי, אך ניתן לבחירה). בעת פתיחת קופת גמל לקצבה – לרוב כאשר הפורש מגיע לגיל לפנסיה הוא יקבל קצבה חודשית בהתאם לגובה הקופה. החל משנת 2008 נוצרו מספר שינויים בגין הפקדות לפני שנת 2008 והפקדות לאחר שנת 2008. בהתאם לכך, חיסכון שנצבר לפני שנת 2008 משולם על ידי קופת הגמל כסכום חד פעמי בגיל הפרישה. במקרה בו הכספים נצברו לאחר שנת 2008, ישולם לפורש בדרך של פנסיה חודשית לאורך כל ימי חייו. הפורש בוחר את הגוף ממנו תועבר קצבה חודשית. במקרה בו הקצבה החודשית עולה על סכום של 3,850 ש"ח (צמוד למדד 2008), ניתן יהיה למשוך את כלל הקצבה באופן חד פעמי.

bottom of page