top of page

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא תכנית חיסכון, פטורה ממס, לתקופה של 6 שנים ויותר, כלומר חיסכון לטווח בינוני (למעט מימוש הקרן לצורך השתלמות). הקרן מיועדת לשכירים ולעצמאים ומאפשרת ליהנות מהטבות מס ייחודיות לצד ניהול השקעות מקצועי בשוק ההון. הכספים בקרן הופכים לנזילים לאחר 6 שנות חיסכון וניתנים למשיכה לכל מטרה בסכום הוני פטור ממס רווח הון (עבור הפקדות עד התקרה המוטבת).

קרן השתלמות היא אפיק חיסכון לטווח בינוני-ארוך בעל יתרונות רבים ההופכים אותה לאחד הערוצים הרווחיים ביותר להשקעה עבור שכירים ועצמאים. מקור השם נובע מכך שבעבר, יועדו הכספים המופרשים לקרן לצורך תשלום עבור לימודים, כנסים מקצועיים והשתלמויות. כיום, זהו כלי חיסכון כללי לכל מטרה. מה שהופך את הקרן למוצר כל כך אטרקטיבי הוא שזה מכשיר החיסכון היחיד שבו יש הטבות מס על ההפקדות וניתן למשוך את הכספים לפני גיל פרישה, ליתר דיוק, לאחר 6 שנים מבלי לשלם על כך מס. כספים בקרן מושקעים בשוק ההון במגוון מסלולי השקעה בעלי רמת סיכון שונה, כאשר ניתן לבחור מסלול המתאים לצרכי החוסך ולהשקפת עולמו. באפשרות החוסך לעבור בין המסלולים ללא עלות וללא אירוע מס ולמעשה להתאים את החיסכון למצבי שוק שונים ולצרכים המשתנים של החוסך לאורך תקופת החיסכון , מעבר כזה שומר על ותק הקופה. בקרן השתלמות לשכירים, מופקדים כספים באופן שוטף הן על ידי העובד והן על ידי המעביד, כאשר גובה ההפקדה נקבע בהתאם לגובה שכרו של העובד , לרוב החלוקה תהייה 2.5% על ידי העובד ו7.5% על ידי המעביד.
○ מעסיקים אינם מחויבים לפתוח קרן לעובדיהם אך כחלק מהתחרות בשוק , זהו כלי נהדר למשוך עובדים.
○ לא ניתן להמשיך להפקיד לאותה הקרן , בכל מעבר עבודה נפתחת קרן חדשה בחברה בה יבחר העובד.
○ שכיר שמעסיקו איננו מפריש לו לקרן השתלמות לא יכול לפתוח אחת כזאת בעצמו
מהן הטבות המס אשר קרן ההשתלמות מציעה לעצמאים? שתי הטבות מס. פטור ממס רווחי הון והטבת מס הכנסה.
1. פטור ממס רווח הון: רווחים שנצברו בקרן יהיו פטורים ממס רווחי הון אם הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על 19,920 ₪ (נכון ל-2023) והכספים נמשכו לאחר לפחות 6/3 שנות ותק.
2. הטבת מס הכנסה: הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים בגובה של עד 4.5% מההכנסה החייבת (הכנסות פחות הוצאות מוכרות) ועד תקרת ההכנסה הקובעת אשר עומדת 283,905 ₪, נכון לשנת 2023. כלומר הפקדה ע"ס 12,775 ₪ בשנה, סכום זה יוכר כהוצאה מוכרת לצורך הטבות מס הכנסה.
○ חשוב לדעת, עובד שהוא גם שכיר וגם עצמאי (עוסק מורשה או פטור) , זכאי ליהנות מקרן השתלמות גם במסגרת העבודה כשכיר, בנוסף לפתוח אחת כעצמאי, כלומר נהנה משני העולמות.
בנוסף , חוסכים בקרן זו יכולים לקחת הלוואה על חשבון הצבירה , אשר תינתן בכפוף לתקנון הקרן ונהלי החברה בה היא מנוהלת. הלוואות אלו מתאפיינות לרוב בריבית נמוכה יחסית לריבית הנהוגה בהלוואות בנקאיות .

bottom of page